مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: حسن وطندوست , حسین جباری
کلیدواژه ها : پلیاستیرن - آنوفل - مالاریا
: 6081
: 35
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: وجود مقاومت به حشرهکشها، مشکلات زیست محیطی و دشواری کنترل بیولوژیک، استفاده از روشهای مرسوم در کنترل لارو پشهها را با مشکل روبرو کرده است. استفاده از دانههای پلیاستیرنی میتواند جایگزین مناسبی برای این لاروکشها باشد. هدف از این تحقیق ارزیابی اثربخشی دو نوع پلیاستیرن، جهت کنترل مراحل نابالغ پشههای آنوفل در شرایط آزمایشگاهی – نیمه صحرایی و صحرایی بوده است.روش کار: در این مطالعه تجربی، 250 عدد لارو سن 3و4 رهاسازی شد، آزمایش در 4 تکرار برای سینیهای پرورشی تیمار شده با پلیاستیرن تجاری و پلیاستیرن خرد شده مازاد و گروه شاهد، اجرا گردید. خروج بالغین بصورت روزانه محاسبه گردید. در فاز صحرایی و نیمهصحرایی نیز در حوضچههای آب قبل و بعد از تیمار کردن، عملیات وفورگیری صورت پذیرفت. دادهها با استفاده از نرمافزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: در آزمایشگاه، میزان ممانعت از خروج بالغین و میزان مرگومیر به ترتیب 100% و 05/91% برای پلیاستیرن تجاری و پلیاستیرن خرده شده مازاد بود. در مرحله صحرایی و نیمهصحرایی مشخص گردید که در تیمارها، تفاوت معنیداری بین تعداد پشههای بالغ صید شده و همچنین وفور لاروی، قبل و بعد از تیمار کردن وجود دارد (05/0P
نویسندگان: حسین جباری
کلیدواژه ها : مراقبت پيش از تولد - نظام بهداشتي - خدمات بهداشتي مادران - برنامه هاي سيستم بهداشتي - ايران
: 6789
: 25
: 0
ایندکس شده در :

  زمينه و هدف: بهبود وضعيت سلامت مادران يكي از اهداف مهم توسعه هزاره سازمان ملل است. با توجه به اين كه دوران بارداري از حساس ترين دوره هاي زندگي زنان بوده و بيشتر مرگ هايي كه در اين دوران يا حين زايمان اتفاق ميافتند قابل پيشگيري هستند ارائه مراقبت هاي بهداشتي دوران بارداري و پس از آن يكي از راهكارهاي اساسي در ارتقاء سلامت مادران و پيشگيري از مرگ و مير آنان مي باشد. در ايران مراقبت هاي بهداشتي از مادران در روستاها از طريق نظام شبكه بهداشتي و خانه هاي بهداشت ارايه مي شوند. اين پژوهش با هدف بررسي اثر بخشي خدمات ارائه شده، يعني بهبود كمي و كيفي خدمات و عملكرد پرسنل بهداشتي، مستند سازي فعاليت ها و عملكرد پشتيباني و مديريتي نظام شبكه انجام گرديد.

  روش بررسي: اين مطالعه از نوع توصيفي، مقطعي است كه به استناد اطلاعات موجود در پرونده هاي بهداشتي مراكز و خانه هاي بهداشت انجام شده است. در اين مطالعه 1500 مادر از مراكز و خانه هاي بهداشت تحت پوشش شهرستان هاي تبريز و زنجان در دو نوبت حاملگي به عنوان جامعه و نمونه پژوهش انتخاب شدند و اطلاعات ثبت شده مربوط به دو حاملگي هر يك در خلال سال هاي 1374-1382 با هم مقايسه شدند.

  يافته ها: يافته ها نشان دهنده بهبودهايي در ارائه خدمات، عملكرد پرسنل و مديريت نظام شبكه بهداشتي است اما در غالب موارد از توجه به كيفيت خدمات غفلت شده و مستندات سليقه اي و به شكل ناقص تكميل شده اند. از اين رو لازم است كه در ثبت و كنترل مستندات توجه بيشتري صورت گيرد و مراقبت هاي دقيق با مشاركت تيم سلامت (پزشك، ماما بهورز و خود مادر) برنامه ريزي و اجرا گردد.

: 4481
: 0
: 0
ایندکس شده در :
چکيدهمقدمه: نظام سلامت ايران در محيط با تغييرات سريع اجتماعى اقتصادى و فنى با مشکلات و چالش هاى گوناگون در مقوله هاى مرتبط با عدالت، کيفيت، مناسبت و اثربخشى مواجه است . در اين زمينه در تمرکز زدايى يکی از دلايل عمده نا کارامدى مى باشد. در دهه هاى گذشته، به شکل گسترده اى در دنيا به ويژه در کشورهاى در حال توسعه به کار گرفته شده است .اين پژوهش با مطالعه تطبيقى مکانيزم هاى بکار رفته در ده کشورمنتخب الگوى مناسبى را براى تمرکززدايى در کارکرد تدارک خدمات نظام سلامت ايران ارايه مى نمايد.روش بررسي: در اين پژوهش تطبيقى با بررسی مکانيزم هاى به کار گرفته شده در کشورهاى انگلستان، تايلند، ترکيه، زامبيا، سوئد، شيلى، غنا، فرانسه، فيليپين و مکزيک الگويى براى ايران طراحى شد که به روش دلفى در اختيار تعدادى از وزراى بهداشت، معاونين و مشاورين آنها، روساى دانشگاهها و معاونين با حداقل 4 سال سابقه کار و متخصصين و اعضاى هيات علمى رشته مديريت خدمات بهداشتى و درمانى و ديگر مطلعين و دست اندرکاران قرار داده شد.يافته ها: درکشورهاى مورد مطالعه تصميم گيرى ارايه خدمات سلامت تا حد زيادى به واحدهاى محيطى منتقل شده است و با مکانيزمهاى کم و بيش مشابه نسبت به انجام تمرکز زدايى اقدام کردهاند. نتايج حاصل از نظر سنجى تخصصى الگوى پيشنهادى در برگيرنده مکانيزمهاى رايج به کار گرفته شده در غالب کشورها و با توجه به شرايط فعلى نظام سلامت ايران بيانگر موافقت صاحب نظران با الگو بود. آزمون آمارى مقايسه يک نسبت با نسبت جامعه معيار، معنى دار بودن نتايج را در کل محرز نمود (P<0./001).نتيجه گيري: بر اساس يافته هاى پژوهش و شرايط فعلى نظام سلامت ايران، مکانيزمهاى زير براى تمرکز زدايى در کارکرد تدارک خدمات کشورمان مناسب مى باشند؛ واگذارى ارائه خدمات سلامت به دانشگاه هاى علوم پزشکى، توسعه انجمنهاى علمى و حرفهاى در سطح استان، واگذارى طراحى و اجراى برنامههاى خاص منطقهاى، واگذارى توسعه (انسانى، تجهيزاتى، فضاى فيزيکى) دانشگاهها به دانشگاههاى مربوطه، واگذارى خدمات رفاهى و اجتماعى گروه هاى خاص مثل سالمندان، معلولين، کودکان بى سرپرست و معتادين نيازمند به وزارت رفاه يا شهردارىها، تلفيق بخش هاى خصوصى و دولتى در ارائه خدمات.